lip 312020
 

W dniu 10 lipca 2020 r. w Städtische Museen Zittau – Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster (Muzea Miejskie Zittau – Muzeum Klasztoru Franciszkanów) odbyło się spotkanie poświęcone projektowi naukowemu pn. „Historia filii obozu koncentracyjnego Groß-Rosen w Sieniawce”. Gospodarzami spotkania byli Panowie Nadburmistrz Miasta Zittau -Thomas Zenker oraz Dyrektor Muzeów Miejskich dr Peter Knüvener wraz z osobami towarzyszącymi. Po stronie zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz Gminy Bogatynia – Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji – Mirosław Drewniacki, reżyser filmowy oraz właściciel firmy „pro omnia film” – Andreas Sulzer, konsultant naukowy –  prof. Johannes Preuß, mgr inż. Marek Michalski – zewnętrzny ekspert w dziedzinie fotointerpretacji zdjęć lotniczych oraz dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK – prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego.

Tematem spotkania było omówienie założeń projektu naukowego, który jest obecnie realizowany na terenie miejscowości Sieniawka, a dokładnie byłych koszar wojskowych z okresu II Wojny Światowej – Zittwerke. W trakcie spotkania mgr inż. Marek Michalski, który pełni funkcję koordynatora naukowego ze strony polskiej, przedstawił prezentację na temat głównych celów projektu naukowego „Historia filii obozu koncentracyjnego Groß-Rosen w Sieniawce”. Przedmiotowy projekt naukowy, kierowany jest  przez Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne i skupia się na wyjaśnieniu losów więźniów oraz jeńców wojennych, dlatego nadzór merytoryczny sprawuje Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy  i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Niezmiennie owiane tajemnicą pozostają Zittwerke, dawne koszary i fabryka zbrojeniowa. Oficjalnie mówi się, że Zittwerke produkowały tylko silniki do pierwszego działającego odrzutowca Me 262 i testowały je na stanowiskach badawczych w naziemnych budynkach koszar. Wypowiedzi świadków i zdjęcia lotnicze z okresu wojny wskazują jednak na istnienie nieznanych jeszcze podziemnych kompleksów i tajne przedsięwzięcia zbrojeniowe.

Badaniem mają zostać objęte naziemne i podziemne obiekty obszaru oraz ich historia. Sprawie poświęcony jest również projekt filmu dokumentalnego redakcji Historii Współczesnej ZDF. Podczas konferencji w miejscu pamięci obozu koncentracyjnego Groß Rosen w lutym 2020 r. szef redakcji Stefan Brauburger podkreślił szczególne znaczenie wspólnej polsko-niemieckiej ponownej oceny tematu. Reżyser i producent filmowy Andreas Sulzer (właściciel firmy „pro omnia film”), który był również obecny na spotkaniu w Zittau, od wielu lat współpracuje z redakcją ZDF przy produkcji filmów historycznych o czasach nazistowskich. Szczegóły projektu filmowego zostały przedstawione w komunikacie prasowym na stronie internetowej telewizji ZDF. Andreas Sulzer poinformował również o castingu, który odbędzie się 8 sierpnia 2020 r. w Sieniawce. Zdjęcia z udziałem statystów i aktorów odbędą się w dniach 21-23 sierpnia, głównie na terenie dawnych koszar wojskowych.

Info:
https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/mitteilung/deutsch-polnische-zusammenarbeit-bei-zdf-dokumentation-ueber-das-geheimnis-der-zittwerke/
https://bogatynia.pl/content/view/full/79501


Am 10. Juli 2020 veranstalteten die Städtischen Museen Zittau – Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster eine Tagung zum wissenschaftlichen Projekt „Geschichte der Konzentrationslager – Zweigstelle Groß-Rosen in Sieniawka”. Gastgeber waren der Oberbürgermeister der Stadt Zittau, Thomas Zenker, und der Direktor der Städtischen Museen, Dr. Peter Knüvener, sowie Begleitpersonen. An der Seite der geladenen Gäste waren Vertreter der Gemeindebehörde Bogatynia – Leiter der Abteilung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Stadtmarketing – Mirosław Drewniacki, Filmregisseur und Inhaber der Firma „pro omnia film” – Andreas Sulzer, auch wissenschaftlicher Berater – Prof. Johannes Preuß, Dipl.-Ing. Marek Michalski – externer Expert für Fotointerpretation von Luftbildern und Assoc. Prof. Paweł Rodziewicz – Leiter des Vereins für Geschichte Niederschlesiens.

Gegenstand des Treffens war die Diskussion der Annahmen des wissenschaftlichen Projekts, das derzeit in Sieniawka, nämlich der ehemaligen Kaserne aus dem Zweiten Weltkrieg – Zittwerke – durchgeführt wird. Während des Treffens wurde M. Sc. Marek Michalski, der auf polnischer Seite der wissenschaftliche Koordinator ist, stellte die Hauptziele des wissenschaftlichen Projekts „Geschichte der KZ-Außenstelle Groß-Rosen in Sieniawka” vor. Dieses wissenschaftliche Projekt wird vom Verein für Geschichte Niederschlesiens geleitet und konzentriert sich auf die Aufklärung Schicksals von Gefangenen und Kriegsgefangenen, deshalb haben das Groß-Rosen-Museum in Rogoźnica und das Zentrale Kriegsgefangenenmuseum in Łambinowice-Opole die Aufsicht.

Die Zittwerke, eine ehemalige Kaserne und Rüstungsfabrik geben noch immer Rätsel auf. Offiziell sollen in den Zittwerken lediglich Triebwerke für den ersten funktionstüchtigen Düsenjet Me 262 gefertigt und auf Testständen in den oberirdischen Bauten der Kaserne erprobt worden sein. Doch Zeugenaussagen und Luftaufnahmen aus der Kriegszeit sprechen für die Existenz noch unbekannter unterirdischer Anlagen und geheime Rüstungsvorhaben.

Nun sollen die über- und unterirdischen Anlagen des Areals und deren Geschichte erforscht werden. Dem widmet sich auch ein Dokumentarfilmprojekt der Redaktion Zeitgeschichte des ZDF. Ihr Leiter Stefan Brauburger, betonte bei einer Konferenz in der Gedenkstätte des KZ Groß Rosen im Februar 2020 die besondere Bedeutung einer gemeinsamen deutsch-polnischen Aufarbeitung des Themas.

Regisseur und Filmproduzent Andreas Sulzer (Inhaber der Firma „pro omnia film”), der auch beim Treffen in Zittau anwesend war, kooperiert  seit vielen Jahren mit der ZDF-Redaktion bei der Produktion von historischen Filmen zur NS-Zeit. Einzelheiten des Filmprojekts wurden in einer Pressemitteilung auf der ZDF- Website vorgestellt. Andreas Sulzer informierte auch über Casting, das am 8. August 2020 in Sieniawka stattfindet. Die Dreharbeiten mit Statisten und Schauspielern finden vom 21. bis 23. August hauptsächlich in der ehemaligen Kaserne statt.

Udostępnij
Translate »