2010 - 2022 © DTH Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne
kwi 032020
 

W najbliższym czasie na terenie Sieniawki (Gmina Bogatynia) oraz najbliższej okolicy rozpoczną się badania w ramach projektu „Historia filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Sieniawce”. Organizatorem badań jest Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne, które od roku 2012 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Grupa badawcza skupia przedstawicieli następujących instytucji: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Politechnika Warszawska (Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej). Badania wsparte zostaną przez ekspertów zewnętrznych z zakresu archeologii oraz fotointerpretacji zdjęć lotniczych. Celem badań jest wyjaśnienie losów więźniów filii obozu Gross-Rosen, jeńców wojennych a także innych osób zmuszonych do pracy na terenie fabryki zbrojeniowej firmy Junkers (Zittwerke), która działała na terenie Sieniawki w okresie II wojny światowej. W ramach prac zespołu zostaną również przeprowadzone badania w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia hipotezie o istnieniu podziemnej części kompleksu zbrojeniowego.

Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego składa serdeczne podziękowania dla Burmistrza Bogatyni – Pana Wojciecha Błasiaka, Starosty Zgorzeleckiego – Pana Artura Bielińskiego, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – Pani Zofii Barczyk oraz Kierownika Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T Wrocław filia w Rakowicach Wielkich – Pana Zbigniewa Mądzelewskiego za wsparcie naszego projektu oraz wyrażenie zgód na planowane prace badawcze.


In naher Zukunft beginnen im Rahmen des Projekts „Geschichte der Konzentrationslager -Zweigstelle Groß-Rosen in Sieniawka” Forschungen auf dem Gebiet von Sieniawka (Gemeinde Bogatynia) und der unmittelbaren Umgebung. Die Forschung wird von der Niederschlesischen Historischen Gesellschaft organisiert, die seit 2012 den Status einer gemeinnützigen Organisation hat. Der Forschungsgruppe gehören Vertreter der folgenden Institutionen: Gross-Rosen-Museum in Rogoźnica, Zentralmuseum der Kriegsgefangenen in Łambinowice-Opole und Technische Universität Warschau (Institut für Photogrammetrie, Fernerkundung und Rauminformationssysteme). Die Forschung wird von externen Experten auf dem Gebiet Archäologie und Fotointerpretation von Luftbildern unterstützt.  Ziel der Forschung ist es, das Schicksal von Gefangenen  des Zweiglagers Groß-Rosen, der Kriegsgefangenen und anderer Personen zu erklären, die auf dem Gelände der Waffenfabrik  Junkers (Zittwerke), die während des Zweiten Weltkriegs in Sieniawka tätig war, zur Arbeit gezwungen wurden. Das Forschungsteam wird auch Untersuchungen durchführen, um die Hypothese der Existenz des unterirdischen Teils des Rüstungsunternehmens zu bestätigen oder zu verneinen.


V blízké budoucnosti v oblasti Sieniawka (obec Bogatynia) a v bezprostřední blízkosti bude zahájen ýzkum jako součást projektu  „Historie pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Sieniawce“. Pořadatelem výzkumu je Dolní Slezská historická společnost, která od roku 2012 má status veřejně prospěšné organizace. Výzkumná skupina sdružuje zástupci následujících institucí: Muzeum Gross-Rosen v Rogoźnicy, Ústřední muzeum válečných zajatců v Łambinowicích-Opole a Varšavská technická univerzita (katedra fotogrammetrie, dálkového průzkumu a systemu prostorové informace). Výzkum bude podporován exsterní odborníky v archeologii a foto interpretacji leteckých fotografii. Účelem výzkumu je vysvětlit osud vězňů v pobočkách tábora Gross-Rosen, váleční zajatci i ostatní lidé nucení pracovat v areálu zbrojní továrny Junkers (Zittwerke), která během druhé světové války působila v Sieniawce.  V rámci práce týmu bude proveden také výzkum, který potvrdí nebo popře hypotézu podzemní části zbrojního komplexu.


In the near future, in area of Sieniawka (Commune of  Bogatynia) and in the immediate vicinity, the exploration will start under the project “History of the Gross-Rosen concentration camp in Sieniawka”. The exploration is organized by the Lower Silesian Historical Association which since 2012 has possessed the status of the Public Utility Organization. The representatives of the following institutions are in the research group: Gross-Rosen-Museum in Rogoźnica, Prisoner-of-War Central Museum in Łambinowice-Opole and Technical University of Warsaw (Institutes of Photo-grammetry, Remote Sensing and Space Information Systems). The exploration will be supported by the external experts of archeology and aerial photo-interpretation. The exploration aim is to explain the prisoners’ lots of the Gross-Rosen camp subsidiary and other people enforced to work in area of Junkers arms factory  (Zittwerke) which was active in area of Sieniawka in the time of the Second World War. A part of the work of the research group will be the exploration in order to confirm or deny the hypothesis of the existing underground arms complex.

Udostępnij
Share